Zorg en begeleiding

Onze school biedt onderwijs aan kinderen tussen 4 en 13 jaar. In de voorschoolse periode tussen 0 en 4 jaar werken we nauw samen met de Pelikaan en de peuterspeelzaal (van kinderopvangorganisatie Doomijn). Ook werken we samen met de buitenschoolse opvang (van Doomijn) in ons gebouw.  

Binnen ons kindcentrum willen we graag thuisnabij onderwijs bieden aan alle kinderen uit de schoolomgeving. Daar waar sprake is van kinderen met speciale onderwijsbehoeften kijken we of onze school voldoende zorg en ondersteuning kan bieden.  
Als dat het geval is, kunnen we met interne en externe ondersteuning, ook voor deze kinderen een goede plek bieden om zich te ontwikkelen.  

Wanneer wij die zorg en ondersteuning niet kunnen bieden, onderzoeken we samen met ouders wat voor hun kind het beste is. Dat doen wij altijd samen met een deskundige van ons samenwerkingsverband en eventueel andere mensen met specifieke expertise.  
Kinderen die onze schoolbezoeken worden geplaatst in een twee- of driejarige stamgroep. Op die manier leert een stamgroepleider, meer dan op andere basisscholen, een kind goed kennen. Daarnaast volgen we onze kleuters met een kleuterobservatiesysteem en nemen we vanaf groep 3 tweemaal per jaar CITO-toetsen of. Naar aanleiding daarvan kijken de stamgroepleiders samen met de intern begeleider of de groepen en de individuele kinderen zich voldoende ontwikkelen. Dergelijke besprekingen kunnen leiden tot aanpassingen in het programma of tot extra ondersteuningsmomenten in of buiten de groep. Vanzelfsprekend vindt dit altijd plaats in overleg tussen school en ouders en kind.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.