Ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid 
Wij vinden dat een optimale samenwerking tussen ouders en school een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Aan de basis van die samenwerking ligt: 

  • een open en transparante communicatie; 
  • gelijkwaardigheid en respect over en weer; 
  • duidelijke verwachtingen en betrokkenheid vanuit ieders (des)kundigheid en verantwoordelijkheid. 


Uit het bovenstaande kan afgeleid worden dat we willen investeren in het opbouwen en onderhouden van sociale relaties met ouders. Dat houdt in, dat naast vaste procedures en protocollen, de school gericht is om de functionele relatie met ouders te optimaliseren. Hiervoor wordt ook tijd ingeruimd tijdens activiteiten, formele en informele contacten tussen school en ouders. 

Wij hechten als Jenaplanschool veel waarde aan samenwerking met ouders. Daarnaast vinden we de gelijkwaardigheid in contacten school-thuis belangrijk. We willen ouders zien als educatieve partners. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking de ontwikkeling van je kind(eren) ten goede komt. Hierbij kijken we steeds waar ouders kunnen worden ingeschakeld vanuit hun specifieke verantwoordelijkheid als ouders en vanuit hun specifieke expertise.  

Medezeggenschapsraad 
In de Medezeggenschapsraad (MR) overleggen personeel en ouders van Het Avontuur met elkaar. Om personeel en ouders te betrekken bij de manier waarop de school bestuurd wordt, staat in de wet dat er een MR moet zijn die invloed kan uitoefenen door te overleggen met de directie van de school. De MR bespreekt alle aangelegenheden, die de school betreffen en bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Het mailadres van de MR is mr.hetavontuur@stichtingpromes.nl  

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Daarnaast wordt de directeur van de school uitgenodigd om (een deel van) de vergaderingen bij te wonen. In de schoolgids vind je de namen van de mensen die zitting hebben in de MR. 

Oudervereniging 
Naast de wettelijk verplichte Medezeggenschapsraad is er op school een oudervereniging (OV) actief. De OV helpt de school in de meest brede zin bij het organiseren van activiteiten. Ouders kunnen zich aanmelden als OV-lid. De OV beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Met de vrijwillige ouderbijdrage, kunnen zaken worden bekostigd die niet door de overheid worden vergoed. Je kunt daarbij denken aan activiteiten rond Sinterklaas en kerst, afscheid van groep 8, enz. 

Het mailadres van de OV is ov.hetavontuur@stichtingpromes.nl  In de schoolgids vind je de namen van de mensen die zitting hebben in de OV.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.